ENTUS

Таъриф

Қўлланиши: 

Маккажўхори, помидор экинларида бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бeгона ўтлардан ва баъзи бир йиллик кенг япроқли бегона ўтларга қарши юқори самарали гeрбицид. Бегона ўтлардан қорасули, тулки қуйруқ, қоракурмак, итқўноқ, бeшбармоқ, мастак турлари, уруғдан униб чиққан ғумай, кенг баргли бегона ўтлардан эса Дағал каноп, Эшак шўра, Жағ-жағ, Шотари, Чақамиқ, Мойчечак, Ялпиз, Лолақизғалдоқ, Ёввойи туруп, Аччиқ ўт, Юлдузўтга юқори даражада назорат қилади. Нам ва иссиқ хароратда яхши самара беради.

Таъсир этиш механизми:

Бир йиллик бошокли бегона утларга карши ишлов бериш уларнинг туплаш даврида куп йиллик бошокли бегона утларга ишлов бериш, уларнинг буйи 15-20см булганда амалга оширилади. Энтус препарати кулланилгандан сунг 2-3 соат ичида усимлик баргларидан шимилиб усимликка таьсир этишни бошлайди, 5-10 кун утгач бегона утнинг усув нуктаси тук жигарранг , юкори яруси барглари кизгиш тусга кира бошлайди. 14-21 кун ичида хаво хароратига боглик равишда бошокли бегона утларда гербицидни таьсири яккол куринади.

Авфзалликлари

Афзалликлари:

Гербицид бегона ўтларнинг асосан барглари орқали сингиб, сезгир бегона ўтларни новдаси ва илдизларини ўсиш нуқтасидаги хужайралар бўлинишини тухтатади. Гербицид бегона ўтларни тезда (бир неча соат ичида) ўсишдан тўхтатади Бошқа гербицидларга нисбатан сарф меъёри камлиги Гербицид асосан барг орқали шимилиб таъсир этгани учун тупроқ намлигининг аҳамияти йуқ